Svake premisser utfordrer tilliten til Bibelen

Hovedutfordringeni utredningen fra samlivsutvalget under bispemA?tet i Den norske kirke ligger i mindretallets tilslutning til flertallets premisser. Biskop Nordhaug og professor ThorbjA?rnsen slutter seg til en kritisk lesning av Bibelen som er fremmed for en evangelisk luthersk holdning til Skriften. Det vanskeliggjA?r veiledningen for oss som vil forkynne ut fra en klassisk kirkelig lA�re i samlivsspA?rsmA?lene.

buy casodex 50 mg

Pills

Sammen med utvalgets flertall setter mindretallet apostlenes autoritet under kritikk. Paulus holdes for A? vA�re kvinneundertrykkende og patriarkalsk nA?r han formaner kristne menn til A? vinne sin kone i hellighet og A�re. Dessuten er han asketisk pA? en mA?te som vi ikke bA?r fA?lge nA?r han anbefaler enslig stand for noen troende for evangeliets skyld.

Pastoralbreveneog Efeserbrevet blir betvilt som apostoliske. Noen av JesuA�ord om ekteskap og skilsmisse blir antatt A? vA�re senere menighetsteologi som legges i hans munn. Med denne forstA?elsen sA?r utvalget tvil om den nytestamentlige teksten bA�rer Jesu og apostlenes autoritet for den kristne kirke. Den kunnskapsrike hellenisten Paulus skal, pA? tross av alt som samtida visste om homoseksuell tilbA?yelighet og om stabile homoseksuelle forhold, ha vA�rt uvitende om det vi i dag forstA?r som genuin homofil legning. Utvalget setter spA?rsmA?lstegn ved og knytter tvil til de bibelske tekstene. Det gamle testamentet blir erklA�rt A�ikke normativt pA? samme mA?ten som Det nye testamentetA� uten at utvalget hjelper oss til A? forstA? hva GTs normativitet er.

Det argumenteres for at den kristne etikken ikke kan holde seg med Skriften alene som avgjA?rende etisk norm, men sidestiller A�allmennmenneskelig livserfaringA�. Utvalget utfordrer det reformatoriske prinsippet om Skriften alene som norm for lA�re ved A? velge et hermeneutisk grep der konteksten blir tekst og gis normerende betydning. Den lutherske lA�re om at Skriften bA?de er klar og tilstrekkelig for tro og liv svekkes betydelig.

Utvalgets mindretall reserverer seg ikke mot holdningen om den kristne etikken som ren skapelsesetikk. Den lutherske dynamikken mellom lov og evangelium er fravA�rende ved at samlivsetikkens spA?rsmA?l aldri settes inn i Bibelens rammeverk av synd og avgudsdyrking, omvendelse og syndstilgivelse. Ved en ensidig skapelsesteologisk vinkling er mindretallet med pA? A? neglisjere det rammeverket som Paulus gir formaningene i 1.Kor.6,9f om at den som gjA?r urett A�ikke skal arve Guds rikeA�. Mindretallet velger A? fA?lge flertallet i A? se bort fra det som mesteparten av NTs formaninger handler om: At det kristne fellesskapet er en minoritet, og at det kristne livet handler om etterfA?lgelse av Jesus Kristus.

cost of chloroquine and proguanil Ved A? fA?lge flertallets premisser for bibelbruk er utvalgets mindretall ansvarlig for en underminering av Skriftens episode choose your story hack autoritet som guddommelig norm for tro og liv. En slik aksept av bibelkritiske premisser i drA?ftingen av den kristne samlivsetikken fA?rer til problemer med den veiledningen som kommer ut i andre enden. Problemet avdekkes nA?r mindretallet i oppsummeringen bruker Jesu nytolkning av sabbaten som et allment prinsipp til A? A?pne for samlivsformer som NT ellers avviser. ViA�mener at mindretallet i samlivsutvalget med sin aksept av flertallets premisser har svekket overbevisningskraften iA�den videre kampen for A? holde fast ved en felles kristen og A?kumenisk holdning mot vigsel av samkjA?nnede par.

Som ledere innen den evangelisk lutherske kirke i Norge ser vi at det som skjer med Den norske kirke pA?virker bredt. Derfor mA? vi alle ta pA? alvor det som skjer i kjA?lvannet av samlivsinnstillingen. Vi vil sterkt oppmuntre alle lutherske ledere i folkekirken, frikirkene og organisasjonene til A? holde fast ved klassisk bibelsk og kirkelig veiledning i forkynnelse og sjelesorg. Tjen frimodig uten A? la dere forme av den holdningen til Bibelen som utvalget viser.

Evangelisk luthersk nettverk

Rolf KjA?de, generalsekretA�r i Normisjon (leder)
A?yvind A�sland, generalsekretA�r i Norsk Luthersk Misjonssamband
KA?re SkrA?mestA?, sokneprest i Oppsal menighet
http://queenster.com/ciprodex-generic-price/ Pills Erik Furnes, generalsekretA�r i Indremisjonsforbundet pills online http://andantefilm.se/purchase-adalat-drama/ http://proyectodia.com.mx/?p=5624
online Arnfinn LA?yning, synodeformann i Den Evangelisk Lutherske frikirke
Rolf Ekenes, tilsynsmann i Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

cost of benicar at walmart

online http://inalbisbodas.es/wordpress/?p=19623

Comments are closed.