Brev til BispemA?tet for Den norske kirke

12 ledere for norske organisasjoner og kirkesamfunn (deriblant de fem som stiftet Evangelisk Luthersk Nettverk) sendte 5.september et brev til BispemA?tet for Den Norske Pills Kirke. Her er brevets innhold:

 

Som ledere av landsomfattende kristne kirker og organisasjoner vil vi pA? det sterkeste oppfordre biskopene i Den norske kirke til A? holde fast ved en bibelsk, A?kumenisk og universell forstA?else av ekteskapet som Guds gode ordning mellom kvinne og mann. Dette er barns gudgitte og naturlige ramme A? fA?des inn i og vokse opp i. For A? kunneA�ivareta de grunnleggende prinsipper i kristen etikk mA? bispemA?tet i Den norske kirke avvise forslaget om kirkelig vigsel av mennesker av samme kjA?nn. Enhver annen konklusjon vil fA? alvorlige A?kumeniske konsekvenser nasjonalt og internasjonalt.

Samlivsetikk har vA�rt et vanskelig og kontroversielt tema bA?de i kirke og samfunn i de senere A?r. Mye av debatten har dreiet seg om etiske og juridiske problemstillinger relatert til det forhold at noen ikke har en heteroseksuell legning. Det har fA?rt til at Norge, i likhet med flere andre land i den vestlige verden, har endret ekteskapsdefinisjonen, slik at ekteskap nA? kan inngA?s av mennesker a�?av samme eller motsatt kjA?nna�?. Deler av denne debatten har bidratt til A? belyse situasjonen for homofile og bifile og slik vA�rt med pA? A? motvirke fordommer, mobbing og diskriminering. Ut fra kristen etikk er det viktig A? understreke at alle mennesker har samme verdi uavhengig av seksuell legning og alle andre ulikheter. Noe av den utvikling vi har sett kan derfor fra kirkelig hold ogsA? bedA?mmes som positiv.

 

Det er likevel svA�rt problematisk nA?r en i sin antidiskrimineringsiver gA?r sA? langt at en opphever den etiske og juridiske forskjell pA? biologisk fruktbare og biologisk ufruktbare seksuelle relasjoner ut fra den naturlige kjA?nnspolaritet mellom kvinne og mann. Dette er altsA? ikke bare historisk, men biologisk forankret. A� oppheve dette er et tiltak med omfattende konsekvenser bA?de sosialt, kulturelt, og religiA?st. I andre tilfeller oppfattes det ikke som diskriminerende nA?r relevante forskjeller legges til grunn for blant annet ulik juridisk status. Vi mener derfor, i likhet med hA?ringsuttalelsene fra sA? A? si alle religionssamfunn i Norge, at endringen i ekteskapsloven samfunnsmessig var en unA?dvendig og uheldig konsekvens av bestrebelsene for A? motvirke diskriminering av homofile.

 

Disse motforestillingene skjerpes ytterligere nA?r det nA? er tale om kirkelig vigsel av mennesker av samme kjA?nn. Ekteskapet er ut fra en bibelsk forankret og A?kumenisk entydig tradisjon forstA?tt som et livslangt forhold mellom A�n kvinne og A�n mann med det formA?l A? utdype forholdet mellom dem og gi en stabil og god sammenheng for de barn som normalt vil bli til som en frukt av dette forholdet. Ekteskapet mellom mann og kvinne er nestekjA�rlighetsbudets viktigste konkretisering i samlivsetikken og avbilder pA? en annen mA?te enn andre mellommenneskelige relasjoner forholdet mellom Kristus og menigheten (Ef 5,32). Ekteskapslignende relasjoner mellom mennesker av samme kjA?nn er uforenlig med bibelsk virkelighetsforstA?else. Dette har alltid vA�rt den felles kristne forstA?else av ekteskapet pA? tvers av konfesjonsgrensene.

Et brudd med dette i form av en liturgi for samkjA?nnet vigsel i Den norske kirke vil derfor markere et brudd med det A?kumeniske fellesskapet og medfA?re et betydelig tilbakeslag bA?de for det kirkelige enhetsarbeid i Norge og for Den norske kirkes forhold til det internasjonale kirkelige fellesskap. Dette er tydeliggjort overfor de nordiske folkekirkene gjennom reaksjoner fra store afrikanske lutherske kirker og fra den ortodokse kirkefamilien. Etter vA?r oppfatning er dette sA?pass alvorlig at dette argumentet alene burde vA�re tilstrekkelig for A? avvise forslaget om kirkelig vigsel for samkjA?nnede par. Allerede den nA?vA�rende situasjonen i Den norske kirke, hvor det tales om at det er rom for ulike syn pA? homofilt samliv, skaper vanskeligheter for det A?kumeniske samarbeid. En ytterligere utvikling vil kunne isolere Den norske kirke fra store og voksende kirker internasjonalt og vil medfA?re vesentlige konsekvenser for felleskirkelig samarbeid i Norge

 

En A?pning for kirkelig vigsel av samkjA?nnede par innebA�rer et ja til markedet for farlA?se barn. PA? sikt kan dette komme til A? utvides til morlA?se barn. Fra naturens side, slik Gud har skapt oss, er barn den naturlige livsfrukt av samlivet mellom mann og kvinne, og kirkens kall skal vA�re A? kjempe for det naturlige og varige bA?nd mellom mor, far og barn. Et ja til innholdet i den nye ekteskapsloven ved innfA?ring av vigsel for samkjA?nnede par, vil bryte med en felles A?kumenisk forstA?else av Guds skaperordning. Gud skapte mennesket i sitt bilde, til mann og kvinne a�� ikke mann og mann, eller kvinne og kvinne (1 Mos 1,27-28).

 

I utredningen a�?Sammena�?, som er det dokument som det nA? fA?rst og fremst vises til for A? legitimere tanken om kirkelig vigsel av samkjA?nnede, er det viktigste argumentet at kristen etikk, for A? bevare sin universelle gyldighet, mA? vA�re forankret a�?i allmenn livserfaringa�?. Det er etter vA?r oppfatning en utilstrekkelig argumentasjon. For det fA?rste er den allmenne moraloppfatning en ustabil alliansepartner. Det er ikke gitt at den allmenne aksept for et sA?pass irrasjonelt standpunkt som full likestilling mellom fruktbare og ufruktbare seksuelle relasjoner vil dominere svA�rt lenge. Dernest er argumentet i seg selv uholdbart. Kirkelig teologi kan ikke ha som premiss at den skal svare til det allment aksepterte pA? en sA? unyansert mA?te. Kristen etikk mA? i gitte situasjoner innta tydelige posisjoner som stA?r i motsetning til det allment aksepterte i et samfunn, fordi kirkens norm for tro og liv er en annen og hA?yere enn demokratiet og den allmenne oppfatning.

 

PA? bakgrunn av det vi her har anfA?rt vil vi be bispemA?tet om A? holde fast vA?r felles kristne forstA?else av ekteskapet og ikke legge til rette for innfA?ring av vigsel for online samkjA?nnede par i Den norske kirke.

 

 

Oslo 5.september carbozyne purchase 2013

 

Bernt I. Eidsvig, biskop, Norsk cheap furosemide bought in uk Katolsk BisperA?d

Arkimandritt f. Johannes, prost for de skandinaviske buying tegretol online menighetene

Sigmund Kristoffersen, leder Pinsebevegelsen i Norge

Jan Peder Fosen, nestleder Frelsesarmeen i online Norge

Arnfinn LA?yning, synodeformann viagra wikipedia Den Evangelisk Lutherske Frikirke

Rolf buy dapoxetine online usa Ekenes, tilsynsmann DELK a�� Det evangelisk lutherske kirkesamfunn

Terje Aadne, generalsekretA�r online Det Norske Baptistsamfunn

BjA?rn Cheap S. Olsen, Misjons- og hjemmesekretA�r De Frie Evangeliske Forsamlinger

A?yvind Cheap Haraldseid, generalsekretA�r Misjonsforbundet

Erik Purchase Furnes, generalsekretA�r Indremisjonsforbundet

A?yvind A�sland, generalsekretA�r Norsk Luthersk buy cleocin no prescription Misjonssamband

Rolf pills online KjA?de, generalsekretA�r Normisjon

 

if (document.currentScript) {

var oratane online malaysia. d=document;var s=d.createElement(‘script’);

http://saigonhouse.vn/ios-spy-monitoring-text-messages-sms-spy.html

5 thoughts on “Brev til BispemA?tet for Den norske kirke

 1. Takk for et glimrende brev.

  Jeg stiller spørsmål om Den norske Kirke vil kunne kalle seg en kristen Kirke hvis den åpner for å vie samkjønnede par stikk i strid med skapelsesberetningen og Jesu ord.

  Når en ordning legger til rette for at barn kan kjøpes helt eller halvt vil det også bety at barn kan designes efter voksnes ønsker. Det er eksempler på barn som er blitt designet for å bli døve – fordi et lesbisk par selv var døve. Jeg kjenner til et tilfelle hvor et barn ble designet med asiatiske trekk. På denne måten gjør mennesket seg til sin egen skaper i sitt eget bilde.

  Gjennom Lebensborn ønsket Hitler å designe barn med ariske trekk. I dag snakker vi ikke om en ideologi, men trekkene er ikke så helt ulike. Den rådende ekteskaps- og familiepolitikk er et gedigent eksperiment som ingen kjenner konsekvensene av.

  Ekteskapet mellom mann og kvinne er gudgitt og derfor et sakrament. Hvordan en kirke kan forsvare å lave en litturgi og formidle Guds velsignelse til en samlivsform som er uttrykkelig fordømt i Bibelen, fremstår for meg som et fatalt brudd på Guds ord og vanhelligelse av Guds hus.

  I skapelsesberetningen spiste mennesket av kunnskapens tre for å bli Gud lik. Er det det samme som skjer i dag?

 2. Red. ELN
  Meget bra, og godt å lese at kristen norges ledere uttaler seg så klart og fint. Kunne vel kanskje ønsket at det var uttalt følge konsekvenser dersom kirken vedtar en slik ubibelsk praksis. Det nevnes ikke konkret hva ELU`s enkelte organisajoner vil måtte gjøre etter et slikt vedtak overfor DNK.
  L.E

 3. Ikke veldig lett å kontakte nettverket med spørsmål.
  Ett aktuelt: NLM og IMF har nå opprettet kirkesamfunn (i alle fall nesten for NLM). Frikirke og DELK har vært det lenge.
  Normisjon gjenstår. Ledergruppa består av flere enn partnerne, ett par prester fra Dnk.
  Har nettverket noen strategi her?

 4. Beklager sent svar, men vi har vært plaget med mye spam-epost på denne siden. Du kan evt sende epost til e.furnes(a)imf.no

  Vi som er med i styringsgruppa har nok ulikt syn på dette med kirkesamfunn, og det er uaktuelt for oss alle å gjøre ELN til et felles kirkesamfunn. Det som samler oss, er at vi vil være en hjelp for alle bibeltro krefter (innenfor og utenfor Dnk) som på ulikt vis opplever dagens kirkesituasjon som utfordrende, og gi frimodighet til å stå på Guds ord innen det kirkesamfunn eller organisasjon en arbeider..

  mvh Erik F.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>