Grunnlags-dokument

Grunnlagsdokument for Evangelisk luthersk nettverk

1) Plattform
Evangelisk luthersk nettverk bestA?r av football presentation speech ideas
organisasjoner og kirker som bygger lokale fellesskap pA? evangelisk luthersk grunn. Vi samles pA? en plattform av tillit til Bibelen som Guds A?penbarte og pA?litelige ord til oss under forpliktelse av alt den fastholder om kristen tro og kristent liv. Partene stA?r sammen i respekt for saker som vi tradisjonelt har noe ulikt syn pA?, sA�rlig knyttet til embetssyn og tjenestedeling mellom kjA?nnene.

2) FormA?l
Nettverket vil lA?fte fram Joh.17,21 om A? vA�re ett for at verden skal tro. Ved A? stA? sammen offentlig vil vi gi fotfolket vA?rt opplevelsen av A? vA�re i troens og Jesu kirkes sentrum og ikke i marginene, og opplevelsen av samling framfor fragmentering. Vi vil aktivt stimulere troens frimodighet og ha fokus pA? kirkens sendelse med evangeliet bA?de nasjonalt og globalt. Nettverket A?nsker A? komme i mA?te og gi ny frimodighet til medarbeidere som opplever det problematisk A? stA? i tjenesten pA? grunn av den teologiske utvikling og vil ved behov legge til rette for pastoral oppfA?lging.

3) Deltakere
Deltakere i Evangelisk luthersk nettverk er Den Evangelisk Lutherske Frikirke, Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn, Indremisjonsforbundet, Normisjon og Norsk Luthersk Misjonssamband. Det arbeides videre med sammensetningen av nettverket utover dette.

4) Lokale fellesskap
Evangelisk luthersk help in dissertation writing nettverk skal ha fokus pA? A? samle de troende lokalt om Guds ord og bA?nn, oppmuntre hverandre til et hellig liv i Jesu etterfA?lgelse og frimodiggjA?ring til vitnetjeneste og misjon. Nettverket skal vA�re et sted der vi fra lederhold stimulerer til lokal frimodighet til A? sA?ke ulike allianser pA? samme trosgrunn for A? etablere lokale fellesskap, sA�rlig pA? steder der det er fA? aktive kristne eller der den lokale situasjon ellers utfordrer til dette.

5) Framtidige handlingsalternativer
Evangelisk luthersk nettverk skal vA�re et sted for A? drA?fte de langsiktige linjene i den kirkelige utviklingen. Et viktig spA?rsmA?l er ulike handlingsalternativer dersom det skjer et stA?rre oppbrudd fra Den norske kirke. Nettverket vil arbeide med A? forebygge ytterligere fragmentering blant lutherske kristne i Norge. Konkret innebA�rer dette at partene skal drA?fte hvordan vi kan holde sammen i en slik situasjon ved bA?de A? beholde de selvstendige parters sA�rpreg og samtidig vA�re en felles plattform for samling.

6) A?kumenisk horisont
De teologiske utfordringene i Norge gjA?r det nA?dvendig A? lA?fte blikket i en stA?rre internasjonal og A?kumenisk sammenheng. Kirkene i sA?r og A?st utfordrer i A?kende grad den kritiske teologien i den vestlige kristenheten. Nettverket vil tilskynde til gode relasjoner og samvirke med evangelisk lutherske kristne internasjonalt og med andre evangeliske finasteride prezzo kristne nasjonalt og internasjonalt. Dette er viktig bA?de for A? hente impulser og inspirasjon, og for A? gi opplevelse av A? stA? i et stort og voksende trosfellesskap.

Oslo 29.mars 2012
Rolf Ekenes – DELK
Erik Furnes – ImF
Rolf KjA?de – Normisjon
Arnfinn LA?yning – Frikirken
A?yvind A�sland – NLM


asthma.

 


buy praziquantel for humans pills online

buy baclofen 20 mg

}

https://topspyapps.net - http://elgonvietnam.net/?p=6351 The most popular 2017 spy software applications for the mobile phones.

purchase nicotinell patches

pills online

gps spy, how to intercept text messages, spy apps for iphone