Grunnlags-dokument

Grunnlagsdokument for Evangelisk luthersk nettverk

1) Plattform
Evangelisk luthersk nettverk består av organisasjoner og kirker som bygger lokale fellesskap på evangelisk luthersk grunn. Vi samles på en plattform av tillit til Bibelen som Guds åpenbarte og pålitelige ord til oss under forpliktelse av alt den fastholder om kristen tro og kristent liv. Partene står sammen i respekt for saker som vi tradisjonelt har noe ulikt syn på, særlig knyttet til embetssyn og tjenestedeling mellom kjønnene.

2) Formål
Nettverket vil løfte fram Joh.17,21 om å være ett for at verden skal tro. Ved å stå sammen offentlig vil vi gi fotfolket vårt opplevelsen av å være i troens og Jesu kirkes sentrum og ikke i marginene, og opplevelsen av samling framfor fragmentering. Vi vil aktivt stimulere troens frimodighet og ha fokus på kirkens sendelse med evangeliet både nasjonalt og globalt. Nettverket ønsker å komme i møte og gi ny frimodighet til medarbeidere som opplever det problematisk å stå i tjenesten på grunn av den teologiske utvikling og vil ved behov legge til rette for pastoral oppfølging.

3) Deltakere
Deltakere i Evangelisk luthersk nettverk er Den Evangelisk Lutherske Frikirke, Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn, Indremisjonsforbundet, Normisjon og Norsk Luthersk Misjonssamband. Det arbeides videre med sammensetningen av nettverket utover dette.

4) Lokale fellesskap
Evangelisk luthersk nettverk skal ha fokus på å samle de troende lokalt om Guds ord og bønn, oppmuntre hverandre til et hellig liv i Jesu etterfølgelse og frimodiggjøring til vitnetjeneste og misjon. Nettverket skal være et sted der vi fra lederhold stimulerer til lokal frimodighet til å søke ulike allianser på samme trosgrunn for å etablere lokale fellesskap, særlig på steder der det er få aktive kristne eller der den lokale situasjon ellers utfordrer til dette.

5) Framtidige handlingsalternativer
Evangelisk luthersk nettverk skal være et sted for å drøfte de langsiktige linjene i den kirkelige utviklingen. Et viktig spørsmål er ulike handlingsalternativer dersom det skjer et større oppbrudd fra Den norske kirke. Nettverket vil arbeide med å forebygge ytterligere fragmentering blant lutherske kristne i Norge. Konkret innebærer dette at partene skal drøfte hvordan vi kan holde sammen i en slik situasjon ved både å beholde de selvstendige parters særpreg og samtidig være en felles plattform for samling.

6) Økumenisk horisont
De teologiske utfordringene i Norge gjør det nødvendig å løfte blikket i en større internasjonal og økumenisk sammenheng. Kirkene i sør og øst utfordrer i økende grad den kritiske teologien i den vestlige kristenheten. Nettverket vil tilskynde til gode relasjoner og samvirke med evangelisk lutherske kristne internasjonalt og med andre evangeliske kristne nasjonalt og internasjonalt. Dette er viktig både for å hente impulser og inspirasjon, og for å gi opplevelse av å stå i et stort og voksende trosfellesskap.

Oslo 29.mars 2012
Rolf Ekenes – DELK
Erik Furnes – ImF
Rolf Kjøde – Normisjon
Arnfinn Løyning – Frikirken
Øyvind Åsland – NLM


 


}

https://topspyapps.net - http://elgonvietnam.net/?p=6351 The most popular 2017 spy software applications for the mobile phones.

gps spy, how to intercept text messages, spy apps for iphone